• کارشناسی و خرید منطقی آپارتمان مشارکتی بعهده ما

  • فروش منطقی و پرسود آپارتمان مشارکتی بعهده ما.

  • باز سازی و تعمیرات کلی داخل آپارتمان مشارکتی بعهده ما.

  • مشارکت و سرمایه گذاری خرید آپارتمان برای شما .

  • سرمایه گذاری جهت بازسازی آپارتمان شما بعهده ما.

  • دریافت وام بانکی جهت خرید آپارتمان برای شما بعهده ما.

Overview

At Konstruct Construction, we realize that not every project fits neatly into a construction service category.  Our special projects group works with clients on special CONSTRUCTION projects of all types under $5 million to suit their unique requirements.

Our Special projects Team adds value through an independent overhead structure and unmatched flexibility to address your needs.

چرا ما……..؟

ما به همه شرایط تطبیق پذیر هستیم و بدون در نظر گرفتن طراحی خانه شما ، میتوانیم به شما در تصمیم گیری درست کمک کنیم و ازشما با نتیجه ای که از آن راضی هستید تجدا شویم  .

تجربه

 ما برای شما سود به ارمغان می آوریم، و با بیش از ۲۰ سال تجربه، ما می دانیم دقیقا منافغ شما چیست، و هنگامی که نیازی دارید آن باید انجام شود.

ارتباطی صادقانه و قابل اعتماد

برای ما، صداقت تنها سیاست است و ما در تلاش برای تکمیل تمام پروژه ها با صداقت هستیم. ما یکی از مورد اعتماد ترین شرکت های ساخت و ساز در تهران هستیم.