این پروژه درخیابان پاسداران دولت و در منطقه دروس قرار دارد .

این ساختمان از طراحی و اجرا کامل بعهده این گروه بوده است .

متراژ زمین ۵۴۰مترمترمربع . بنای هر واحد ۳۰۰ مترمترمربع . ۵ طبقه مسکونی . همکف تجاری ۲۰۰مترمربع . پارکینگ منهای یک و پارکینگ منهای ۲

تصاویر مختلف در مراحل پیشرفت کار جهت مشاهده در زیر موجود میباشد .

RIMG0301 ۲RIMG0295 ۳RIMG0280

RIMG0529 ۵RIMG0149 ۶RIMG0530