این پروژه شامل خرید و بازسازی و فروش میباشد بشرح ذیل :

اپارتمان در ادرس خیابان ولیعصر خیابان یوسف اباد خیابان بوعلی واقع شده

باز سازی شامل تعویض لوله کشی بطور کامل – سیم کشی و تعویض سیم ها بطور کامل – جابجایی تیغه بندی و تغییر نقشه اپارتمان – کاشی کاریها و کف سازی بطور کلی

الف : تخریب دیوارها

10

اشپزخانه اپن

2

لوله کشی :

8  و 7

سیم کشی :

11

سقف کاذب و رابیتس بندی :

22

23

کاشیکاری :

27

33

سرامیک و کف سازی :

35

اتمام کار :

۱ 111 ۲ 100 ۳ 90

۴ 88 ۵ 88 ۶ 84